Genel

Namaz sureleri sıralaması! Namazda hangi sureler okunur? Namaz kılarken okunan zammı sureler

Namazı dosdoğru kılanlardan olabilmek için Müslüman olarak bilmemiz gereken esas konu gösterişten uzak ve sadece Allah rızası için kılınan bir namazdır. Namazda okunan sureleri bilmek ve doğru telaffuz ederek okumak oldukça mühim bir konudur. Kuran-ı Kerim’in son sayfalarında yer alan kısa namaz sureleri ise beş vakit farz namazda okuyabileceğimiz en kolay surelerdendir. Peki namazda hangi sureler okunur?

Dünya ve ahiret mutluluğuna erişebilmemiz için en önemli anahtar namazdır. Ölüm anı bizi gelip bulduğunda cennete gidebilmemiz için ahirette bizi bekleyen en öncelikli hesabımız farz kılınan 5 vakit namazlar üzerinedir.Dünyada iken namazımıza ne kadar özen gösterirsek Allah (c.c)’un izniyle vereceğimiz hesap kolay olur. Türlü türlü günahların işlendiği şu ahir zamanda biraz olsun kendimizi koruyabilmek için namazlarımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekmektedir. Hatta Efendimiz (SAV), bu konuyla ilgili “İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Kamil müminden başkası iyi abdest almaya ve abdestli kalmaya özen gösteremez.” (İbni Mâce, Tahare: 4) buyuruyor. Ölüm sonrası ilk olarak hesabını vereceğimiz namazın dosdoğru kılınabilmesinin yollarından biri de okunacak kısa surelerin anlamlarına göre sıralamasının da bilinmesidir. Allah (c.c)’un huzurunda namaza dururken Fatiha’dan sonra okunan, kısa surelere zammı sure denir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta en az 3 ayet içermesidir ve diğer rekatlarda bir önceki rekatta kalan yerden devam edilmelidir. Namaz rekatları arasında sıraya uymak sünnet davranışlardandır. 3 ayetten kasıt kısa kısa 3 ayet uzunluğuna sahip olmasıdır. 33 harf uzunluğundaki bir ayet tek rekat namazda okunabilir. Koruyucu dua olarak bildiğimiz Ayetel Kürsi toplamda üç ayet değildir, ancak namaz rekatında okunabilir.

ZAMMI SURE NEDİR? NAMAZDA OKUNAN ZAMMI SURE SIRALAMASI…

1.rekatta okunacak olan bir sureden sonra 2.rekata geçildiğinde ilk rekattakinin altından bir sure okunması önemlidir. Yani 2. rekatta okunan sure, 1. rekatta okunan surenin hep aşağısında olacak, yukarısında olmayacaktır. (Sure atlamadan sırasıyla okunması gerekir.) Atlayarak sure okunacaksa arada tek sure değil 2 ya da daha çok sure atlanarak okunması gerekir. Okunan bu 2. sure, 1.den iki ayetten daha uzun olmamalıdır. Okuma sıralaması yukarıdan aşağıya doğru yapılır; aşağıdan yukarı doğru yapılmaz.

 • Fatiha Suresi
 • Fil Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • Kafirun Suresi
 • Nasr Suresi
 • Tebbet Suresi
 • İhlâs Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • Ayet-el Kürsi

FATİHA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fatiha suresi arapça

FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 2- Errahmânir’rahim 3- Mâliki yevmiddin 4- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 5- İhdinessırâtel müstakîm 6- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

NOT: Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kimselerde surelerin Türkçesini okumak mahreçte ve tecvid de bazı bozukluklara neden olabileceği için surenin Arapça okunuşunu esas almak ya da dinlemek daha doğru olacaktır.

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Fil suresi arapça

Fil suresi arapça

FİL SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl 2- Elem yec’al keydehüm fî tadlîl 3- Ve ersele aleyhim dayran ebâbîl 4- Termîhim bihicâratin min siccîl 5- Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

KUREYŞ SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kureyş suresi arapça

Kureyş suresi arapça

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li’î lâfi Kurayş’in 2- Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf 3- Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 4- Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

MAUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Maun suresi arapça

Maun suresi arapça

MAUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Era’eytellezî yükezzibü biddîn 2- Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm 3- Velâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn 4- Feveylün lilmüsallîn 5- Ellezîne hüman salâtihim sâhûn 6- Ellezîne hüm yürâûne 7- Ve yemne’ûnelmâ’ûn

KEVSER SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kevser suresi arapça

Kevser suresi arapça

İnna a’taynakelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şanieke hüvel’ebter

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Kafirun suresi arapça

Kafirun suresi arapça

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Gul yâ eyyühel kâfirûn 2- Lâ a’büdü mâ ta’büdûn 3- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd 4- Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm 5- Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd 6- Leküm dînüküm veliye dîn

NASR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nasr suresi arapça

Nasr suresi arapça

NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

TEBBET SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Tebbet suresi arapça

Tebbet suresi arapça

TEBBET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb 2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb 3- Seyeslâ nâren zâte leheb 4- Vemraetühû hammâletelhatab 5- Fî cî dihâ hablün min mesed

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

İhlas suresi arapça

İhlas suresi arapça

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad 2- Allâhüssamed 3- Lem yelid ve lem yûled 4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

FELAK SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Felak suresi arapça

Felak suresi arapça

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak 2- Min şerri mâ halak 3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab 4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

NAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU:

Nas suresi arapça

Nas suresi arapça

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3- İlâhinnâs 4- Min şerrilvesvâsilhannâs 5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 6- Minelcinneti vennâs

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

 Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

 lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

 ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

 velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

 velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayetel Kürsi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

255-

Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayetel Kürsi Faziletleri ve Faydaları

Ayetel Kursi fazileti ve faydası bol bir duadır. Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından faideleri bildirilen bu kıymetli duayı tekrar etmek hayrın davetine, şerrin define vesile olur. Bin bir faydası olan bu ayet-i kerimenin yaşlı, çocuk, hasta, sağlıklı herkese okunması ve gücü yeten herkesçe okunması tavsiye edilir. İşte Ayetel Kürsi faziletleri ve önemi:

1- Uyumadan önce okunduğu takdirde kişinin sabaha kadar kazadan beladan korunmasına, huzurlu ve bereketli bir uyku uyumasına vesile olur. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Yatağına yatınca Ayetel Kürsi’yi oku, devamlı olarak Allah’tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır” diye buyurmuştur.

2- Ayetel Kürsi kişinin istediği her vakitte okuyabileceği, faydası ve bereketi bol bir duadır. Sahip olunan varlığa, sağlığa, bolluğa, nimete şükür için okunduğunda bereketi arttırır, sağlık ve afiyetin artışına vesile olur.

3- Allah (C.C)’nin en büyük sıfatlarını barındıran bu dua, O’nun zikriyle bin bir sevaba vesile olur ve Yüce Yaradan’ın rızasını kazandırır.

4- Bu duayı sıkça tekrar etmeyi alışkanlık haline getiren bir Müslüman edindiği sevaplar aracılığıyla cennetlik kullar arasına girer. Günahların affına vesile olan Ayetel Kürsi, kabir ve cehennem azabından kurtuluşun en büyük anahtarlarındandır.

5- Ayetel Kursi, kişiyi şeytanın şerrinden ve onun yolundan giden kötü niyetlilerin eylemlerinden muhafaza kılar. Kişinin çevresindeki kötü niyetli kimselerden, cin ve şeytan gibi kötücül varlıkların vereceği huzursuzluktan emin olmasını ve uzak olmasını sağlar.

6- Şeytanın vesveselerine kapılarak öfkeye, ihtirasa, kin ve nefrete boğulan kimse Ayetel Kürsi okumayı adet haline getirdiğinde bu hislerin yok olduğunu fark edecektir. Ayet-el Kürsi ile Yüce Allah’a sığınan kimse bu duanın gücüyle daha huzurlu ve dingin bir hayata kavuşur. Öfkeli ve huzursuz bir ruh haline sahip kimse böylece rahata erer.

7- Aynı şekilde gece huzursuzluğu, sık sık kabus görme, uykudan korkarak uyanma, içsel bunalım, ürkeklik gibi durumlarda da şifa vesilesidir. Hem yetişkinler hem de çocuklar için bu tip korkularda şifa niyetine okunmalıdır.

8- Anksiyete, depresyon, panik atak, depresyon gibi ruhsal sıkıntılarda da Ayetel Kürsi’nin gücü ve önemi oldukça büyüktür. Bu gibi durumlarda Esma-ül Hüsna ile birlikte Ayetel Kürsi’yi sıkça tekrar etmek kişiyi bulunduğu halden kurtararak ferahlamasına vesile olur.

9- Ayetel Kürsi’nin okunduğu evin bereketi eksik olmaz. Haneye giren para ve nimet eksilmez, daima artar. Şükrü ve duayı alışkanlık haline getiren kimse bu duayı sık sık okuduğunda bereketin haneye aktığını fark edecektir.

10- Bu duanın okunduğu ev daima melekler tarafından gözetilir. Kötü niyetli ve haset dolu kişiler, şeytan ve onun hizmetindekiler bu eve giremez. Ayetel Kürsi’nin sık sık okunduğu bir ev kazadan, beladan ve her çeşit kötülükten korunur. Evdeki huzursuzluk, kavga, dargınlık ortadan kalkar ve haneye iç huzur hakim olur.

11- Mutfakta okunan bu dua evin bereketinin artmasını sağlar. Özellikle yemek yaparken, masaya otururken, mutfakta uğraşırken bu duayı zikretmek bereketi ve yemekten alınan şifayı arttırır. Yapılan yemeğin daha bereketli ve lezzetli olmasını sağlar.

12- Evden çıkarken okunan Ayetel Kürsi kişinin gün boyu kazadan beladan muhafaza olmasına vesile olur. Kişi başına gelecek kazadan beladan emin olur ve buna göre temkinli hareket eder.

13- Nazar, göz, hastalık ve huzursuzluk durumlarında çocuklara ve bebeklere okunduğunda bu sıkıntıların derhal ortadan kalkmasını sağlar. Özellikle nazar duasıyla birlikte okunduğunda iç ferahlatıcı etkisi vardır. Annelerin bebeklerine gün içinde sıkça Ayetel Kürsi okuması, çocuklara erken yaşta bu duanın öğretilmesi tavsiye edilir.

14- Para akışının sağlandığı yerde okunduğunda bereket ve bolluk artar. İş yerine girerken, dükkanı açarken, iş yerine ayak basarken okunduğunda huzurlu bir çalışma ortamı, bol kazanç, hayırlı ve bereketli satışa vesile olur.

15- Hastalıkta en tesirli şifa kaynaklarından biridir. Hasta olan kişiye okunduğunda rahatsızlıklarını hafifletir. Hasta çocuğa, ateşlenen bebeğe, doğuma giren anneye, ameliyattaki hastaya okunduğunda acıların hafiflemesine, şifanın hızla gelmesine vesile olur.

Ayetel Kürsi Tefsiri

Ayetel Kürsi’nin faziletlerinden faydalanmak için bu duanın taşıdığı manayı iyi kavramak gerekir. Binbir fazileti olan, içinde barındırdığı bilgilerle ve Yüce Allah’ın ism-i azamıyla adeta bir hazine niteliği taşıyan Ayetel Kürsi tefsiri ile de mutlaka bilinmelidir.

Ayetel Kürsi tevhid ayetlerinin tamamlayıcısı, özetleyicisi ve en net açıklayıcısı olarak karşımıza çıkar. Yüce Allah’ın eşsiz esmalarının yer aldığı bu ayet-i kerime, O’nun gücünü, hükümdarlığını, tek ve eşsiz oluşunu izah eder. Kâinatın işleyişine ilişkin eşsiz bilgilere şamildir. Yüce Allah’ın Hayy ve Kayyum isimleriyle tekliğinden ve birliğinden söz eden duada kainatın işleyişinin O’nun rızası ve emri üzre devam ettiği bildirilir.

Ahmet CEYLAN

About Author

Şunlar da hoşunuza gidebilir

Genel

Blog | Nedir Bu Black Friday?

Bu yıl 24 Kasım 2017 Öğretmenler gününe denk gelen dünyada alışveriş çılgınlığına dönen bu günde Türkiye’de son birkaç yılda yerini
Genel

Nasıl Blogger Olunur?

Nasıl blog başlatabilirim, Blog Sitesi Nasıl Oluşturulur, çok alakalı bir sorudur ve bu gönderi, cevabı gösterir ve nasıl Blog oluşturulacağına